Historie

2022

GF 4/4-22 besluttet å utbetale et utbytte på kr. 0,77 per aksje. Videre ble det besluttet at selskapet skal opphøre og avvikles.

2021
Den ordinære generalforsamlingen i juni 2021, besluttet å utbetale et tilleggsutbytte på kr. 0,33 per aksje.

Etter å ha solgt Compello AS til Visma i desember 2020, ble det i januar 2021 utbetalt et ekstraordinært utbytte på kr. 5,45 pr. aksje.

2020
Compello AS solgt til Visma
Styret i Etrinell har inngått en kjøps- og salgskontrakt (SPA) med Visma om overtagelse av datterselskapet Compello AS. Avtalens verdi ligger innenfor den fullmakten styret i Etrinell ble gitt i ekstraordinær generalforsamling den 11. desember 2020. Avtalen inneholder for øvrig sedvanlige forhold og garantier som i hovedsak løper i 15 mnd. fra avtaleinngåelse. 15% av avtalens verdi er tilbakeholdt som en selgerkreditt som fungerer som sikkerhet for avgitte garantier.
Styret i Etrinell planlegger å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling ultimo januar 2021 der det vil bli fremmet forslag til disponering av mottatte midler. Det vil bli utarbeidet en revidert mellombalanse pr. 31.12.20 som grunnlag for forslagene.

22.12.20
Styret i Etrinell AS

Pressemelding fra Compello/Visma

Ordinær GF:
Det ble besluttet å ikke utbetale utbytte for regnskapsåret 2019 da Compello fortsatt har behov for å investere betydelige midler i produktutviklingen til SaaS løsning og drift i sky.

2019
Det ble besluttet å ikke utbetale utbytte for regnskapsåret 2018. Dette fordi Compello har startet et utviklingsløp for å konvertere produktene til SaaS og drifte løsningene i sky (Cloud).

2018
Kr. 0,28 utdelt som utbytte for regnskapsåret 2017.
Compello GmbH solgt til amerikanske DiCentral.
Kr. 0,80 utdelt som tilleggsutbytte.
Vedtatt prosjektplan for intensivert satsing på overgang til rendyrket SaaS modell på felles plattform for selskapets produkter og tjenester. Planperiode 2019-2021.

2017
Det er utbetalt kr. 0,50 i utbytte.

Den 2. februar 2017 meddelte styret i Etrinell AS at det var inngått en intensjonsavtale med en aktør om salg av samtlige aksjer i Compello AS. Prosessen om en endelig aksjekjøpsavtale førte ikke fram og det blir ikke gjennomført noe salg av Compello.

2016
Det er utbetalt kr. 0,50 i utbytte

2015
I forbindelse med opsjonsprogram for ansatte er det utstedt 669.528 nye aksjer. Totalt antall aksjer i selskapet er 41.659.639.
Det er utbetalt kr. 0,75 som utbytte.

2014
Kr. 0,85 foreslått utdelt som ekstraordinært utbytte
UFIS Airport Solutions solgt

2013
Telesafe Consulting vedtatt avhendet, eventuelt nedlagt.
Erverv av 100% av aksjene i Ufis Invest AS. Ufis invests verdi ligger i 14,4% eierskap i Ufis Airport Solutions. Etter oppkjøpet eier Etrinell samlet 24,4 % av Ufis Airport Solutions. Oppkjøpet er delvis finansiert med kontanter og delvis med aksjer i Etrinell.
Kr. 0,15 utdelt som ekstraordinært utbytte.
Kr. 0,40 utdelt som ordinært utbytte.

2012
Erverv av 61,7% av aksjene i Compello som bragte eierandelen opp til 100% ble gjennomført i siste del av 2012 og 1. kvartal 2013. Oppkjøpet er delvis finansiert med kontanter og delvis med aksjer i Etrinell.
Kr. 0,45 utdelt som ordinært utbytte.
81 ansatte i konsernet

2011
Client Computing Europe ASA hvor Etrinell hadde en eierandel på 48,5%, fusjonerte med Compello Software AS hvor Etrinell hadde en eierandel på 26,7%. Etrinell’s eierandel i det nye selskapet Compello AS, ble 38,3%.
Kr. 0,15 utdelt som ekstraordinært utbytte.
1 ansatt i konsernet

2010
Eierandelen i Compello økt til 26,7%
Eierandel i Ufis Airport Solutions AS økt til 10,2%
1 ansatt i konsernet

2009
Porteføljeselskapene Client Computing Europe ASA (48,5%), Compello Software AS (21,2%) og Telesafe Consulting AS (100%) har alle vist positiv utvikling.
I Ufis Airport Solutions AS (8,1%) er det igangsatt strukturelle endringer.
Eierandel i Ufis Invest AS er 17,4%. Ufis Invest eier 30,6% av Ufis Airport Solutions
1 ansatt i konsernet

2008
Eierandelen på 70% i Concept Factory solgt til Client Computing Europe (CCE) med oppgjør i CCE-aksjer. Ny eierposisjon i CCE er 48,5%.
2 ansatte i konsernet

2007
Client Computing ASA endret navn til Etrinell AS
Eierandel i Client Computing Europe ASA redusert fra 90,1% til 47,8% gjennom utdeling av aksjer som utbytte. Samlet utdelt kr. 13,5 mill. i utbytte i kombinasjon aksjer og kontanter.
10 ansatte i konsernet

2006
CC ASA kjøpte 23,15% eierandel i Compello Software AS
CC Energy økte sin eierandel i Euronova AS til 100%
CC ASA økte sin eierandel i Concept Factory AS til 70%
CC ASA økte investeringen i Kongsberg Airport Systems AS / UFIS Airport Solutions AS
CC Energy AS endret navn til Client Computing Europe ASA
CC Europe ASA kjøpte det tyske selskapet Gesellschaft für Logistik und Informationssysteme mbH (GLI)
51 ansatte i konsernet

2005
Kjøp av eierandel i Kongsberg Airport Systems AS
Salg av eierandel i Docstream AS
Økte eienandel i Concept Factory AS til 66,6%
24 ansatte i konsernet

2004
Kjøp av eierandel i Euronova AS
Utbetaling av utbytte på kr. 0,23 pr. aksje
Telesafe Consulting AS refinansiert
19 ansatte i konsernet

2003
CC Energy AS etableres som eget datterselskap, med datterselskaper i Sverige og Danmark
Salg eierandel i Industream AS
CC Norge AS flytter til Ulven, Oslo
Salg datterselskap CC Norge AS til Visma Software ASA
CC ASA flytter til Stranden 1A på Aker Brygge
22 ansatte i konsernet

2002
Salg eierandel i CC Karmøy AS til Haugaland Kraft AS
25 ansatte i konsernet

2001
Kjøp av eierandel i Industream AS
Avd.E-handel på Høvik skilt ut som eget selskap Concept Factory AS med CC ASA som 40% eier og de ansatte som 60% eier.
Avd. elektronisk dokumentasjon på Skjetten skilt ut som eget selskap, Docstream AS, med CC ASA som 30% eier og de ansatte som 70% eier
Avd. ASP på Karmøy skilt ut som eget selskap CC Karmøy AS med CC ASA som 49% eier og de ansatte som 51% eier
ASP-plattform på Vollebekk solgt tilbake til HP
35 ansatte i konsernet

2000
Fusjon mellom Client Computing ASA og Etrinell ASA
Emisjon på kr. 134 mill.
Kjøp av selskapet Aladdin Software AS
Kjøp av selskapet Partner Solutions AS og Inzait AS
Kjøp av konsulentdelen av selskapet Telesafe AS og etablering av selskapet Telesafe Consulting AS
85 ansatte i konsernet

1999
Emisjoner på hhv kr. 10 mill. og 23 mill. 1999

1998
Etablerer datterselskap i København, Etrinell Danmark AS (i dag Client Computing Danmark AS)
Kjøp av selskapet SystemCom AS i Sandefjord
Kjøp av Postens SDS’s virksomhetsområde innen EDI
Rettet emisjon på kr. 1,9 mill.
37 ansatte i konsernet

1997
Etablerte datterselskap i Stockholm, Etrinell AB (i dag Compello AB)
11 ansatte i konsernet

1992
Selskapet foretok sin første EDI-installasjon
Virksomheten dreide stadig mer over mot EDI

1984
Selskapet stiftes
Aktivitene er konsentrert innen konsulentvirksomhet i stormaskinmiljø