Driftsstatus per august 2016

Etter 8 måneder i 2016 viser omsetningen for Compello as kr. 88,4 mill., med en EBITDA før aktiveringer på kr. 16,6 mill., mot tilsvarende kr. 79,4 mill. og kr. 16,1 mill. i 2015.

Ureviderte tall for Compello AS etter 8 måneder i 2016 viser en omsetning på kr. 88,4 mill. med en EBITDA før aktiveringer på kr. 16,6 mill. mot tilsvarende kr. 79,4 mill. og kr. 16,1 mill. i 2015. Tallene er hhv. i tråd med og noe bedre enn budsjettert. I hovedtrekk opplever selskapet en god utvikling, og en klart bedret salgsutvikling med en vekst på 11% år over år mot 3% på samme tid i fjor.
En vurdering av de kortsiktige utsikter tilsier at virksomhetens kontantstrøm (EBITDA før aktiveringer) i 2016 vil kunne bli noe bedre enn foregående år og i området NOK 24-26 mill.
Etrinell har delt ut samlet kr. 0,50 pr. aksje som utbytte i 2016 og har videre hatt innløsning av tegningsretter blant ansatte i Compello pr. 31.08 som har tilført kr. 3 mill. i form av 842.875 tegnede aksjer til kr. 3,60 pr. aksje.
Kontantbeholdning i Etrinell pr. 31.12.16 er estimert til å være ca. kr. 3,5 mill.
Morselskapets driftskostnader for årets første 8 måneder var kr. 1,57 mill. som er på linje med året før.

Etrinell september 2016